X

Najčastejšie využívané
geodetické práce

Žilina, Kysuce, Považie, celý región SR
Príďte a zistite čo robíme a prečo sa ku nám klienti radi vracajú

Najčastejšie vyhľadávané geodetické služby

Kataster nehnuteľností

Geometrický plán, Vytýčenie hranice, Zameranie skutočného stavu

Kataster nehnuteľností

V tejto kategórii nájdete všetky geodetické práce súvisiace s katastrom nehnuteľností. Chcete vedieť viac ?

Projektovanie - podklady

Polohopis, výškopis, priebeh a vytýčenie inžinierskych sietí, Účelové mapy

Podklady pre projektovanie

Kompletný repertoár geodetických prác a zabezpečenie podkladov pre vyhotovenie projektovej dokumentácie. Chcete vedieť viac ?

Geodézia počas výstavby

Vytýčenie stavby, Kontrolné merania počas výstavby, Porealizačné zameranie

Geodézia vo výstavbe

V tejto kategórií nájdete všetky geodetické práce pred, počas a aj po výstavbe rodinného domu, priemyselnej haly, či akéhokoľvek obejktu. Chcete vedieť aké to sú ?

Špeciálne geodetické merania

3D skenovanie, Deformácie stavieb, Vytyčovacie siete

Špeciálne geodetické merania

V tejto kategórii nájdete všetky geodetické práce nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh výstavby a užívania stavieb. Chcete vedie aké ?

Kontaktujte nás

1

Kataster nehnuteľností

Práca geodeta v oblasti katastra nehnuteľností je verejnosťou najviac vnímaná a aj využívaná.

O tomto fakte hovoria aj naše firemné štatistiky vyhotovených prác v katastri. Uvádzame Vám preto vybrané najčastejšie poskytované služby geodeta v oblasti katastra nehnuteľností, ktorými sú :

Geometrický plán

– na zameranie adresného bodu,
– na zameranie stavby, rozostavanej stavby,
– na zameranie stavby ku kolaudačnému konaniu,
– na rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov,
– na vyznačenie vecného bremena (prechod, inžinierske siete),
– na určenie vlastníckych práv – majetkoprávne vysporiadanie

Vytýčenie hranice pozemku

V prípade, že by ste potrebovali nejakú požiadavku, ktorá nie je uvedená v zozname, neváhajte nás kontaktovať.

2

Podklady pre projektovanie

Častou požiadavkou zo strany projektantov ako aj investorov je vyhotovenie geodetického podkladu pre projektovú dokumentáciu. V rámci týchto prác ide predovšetkým o

– polohopisný a výškopisný podklad pre projektovú dokumentáciu
– šetrenie priebehu inžinierskych sietí
– šetrenie majetkoprávnych vzťahov
– zabezpečenie mapových podkladov z katastra nehnuteľností
– laserové skenovanie a zobrazenie stavebných objektov v 3D (fasády, veže, lomy a pod.)
– zameranie skutočného stavu stavebného objektu 2D/3D

V prípade, že by ste potrebovali nejakú atypickú požiadavku, ktorá nie je uvedená neváhajte nás kontaktovať.

3

Geodézia počas výstavby

V prípade, že máte projektovú dokumentáciu hotovú môžte sa pustiť do realizácie výstavby.

Pre správnu realizáciu stavby podľa projektu je účasť geodeta na stavbe nevyhnutná. To platí aj po vyhotovení a užívaní stavby.

Najčastejšie poskytovanými službami geodeta pred, počas a po výstavbe stavieb sú

– presné polohové a výškové vytýčenie stavby
– vytýčenie stavebných objektov (kanalizácia, vodovod, plyn a pod.)
– kontrolné merania v priebehu výstavby
– výpočty kubatúr dovezených/odvezených hmôt
– geodetický dozor stavby
– porealizačné zameranie stavebných objektov (DSVS)
– geometrické plány na rozostavané stavby, ku kolaudačnému konaniu, zriadenie vecného bremena
– zameranie a výpočet spevnených plôch

v prípade, že by ste potrebovali nejakú inú službu, ktorá nie je uvedená v zozname, neváhajte nás kontaktovať.

4

Špeciálne geodetické merania

Predstavujú súbor poskytovaných služieb, ktorých primárnou úlohou je nevyhnutné zabezpečenie správneho a bezpečného priebehu výstavby a užívania stavieb (inžinierskych ako aj pozemných).

Najčastejšie poskytované špeciálne geodetické merania sú

– meranie priestorových deformácií a pretvorení objektov
– tvorba vytyčovacích sietí
– tvorba siete vzťažných bodov pre meranie deformácií objektov
– špeciálne merania v strojárenskom priemysle
– monitoring terénnych porúch a zosuvov
– permanentný geodetický monitoring stavebných objektov
– skenovanie kultúrnych pamiatok
– skenovanie výrobných priemyselných liniek
– zameriavanie žeriavých dráh
– i iné …

V prípade, že by ste potrebovali službu, ktorá tu nie je uvedená neváhajte nás kontaktovať.

62~3~3
12